O projekcie

Kompleksowe Badanie Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – KBR 2018

Głównym celem wykonania Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – KBR 2018 jest uzyskanie wiarygodnych danych pozwalających na aktualizację i kalibrację komputerowego modelu ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla stanu istniejącego, dla dnia powszedniego – dla godzin występowania szczytu porannego i szczytu popołudniowego.

Aktualny model ruchu będzie służył przede wszystkim do:

Kompleksowe Badania ruchu we Wrocławia odbyły się ponad 7 lat temu, na przełomie 2010 i 2011 roku. Sytuacja komunikacyjna miasta w ciągu minionych 7 lat zmieniła się na tyle, iż podjęto decyzję o wykonaniu kolejnych badań.

Tegoroczne badania będą polegały przede wszystkim na ankietowaniu mieszkańców oraz pomiarach ruchu samochodów, pieszych i rowerzystów. Nowym elementem KBR – u jest analiza tzw. Big Data, czyli danych pozyskanych od operatora sieci komórkowej nt. przemieszczeń kart SIM oraz danych sygnałów GPS z systemów sondowania pojazdów (Floating Car Data).

Celami szczegółowymi KBR 2018 są

Posiadanie modelu ruchu, wykorzystującego aktualne dane o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców oraz o funkcjonowaniu systemu transportowego jest konieczne dla analiz dotyczących funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego Miasta, a także rozwoju przestrzennego Miasta.

KBR 2018 składa się z następujących etapów:

Etap 0 - Rozszerzenie dwóch posiadanych przez Urząd Miejski Wrocławia licencji programu PTV

Visum w wersji sieciowej z rozmiaru 1 (400 rejonów komunikacyjnych) na rozmiar 2 (1000 rejonów komunikacyjnych) wraz z min 36 miesięcznym okresem Maintenance.

ETAP I – Pozyskanie i dostawa danych tzw. big data na potrzeby przygotowania

badania oraz opracowanie raportu I z realizacji etapu I.

ETAP II – Ustalenie obszaru badania

i ostatecznego podziału obszaru Wrocławia i otoczenia na rejony komunikacyjne oraz opracowanie raportu II z realizacji etapu II.

Kliknij aby zobaczyć obszar badania otoczenia Wrocławia

ETAP III – Przygotowanie badań i pomiarów

z niezbędnymi uzgodnieniami wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej i promocyjnej (w tym przygotowaniem aplikacji mobilnej i ankiety internetowej) oraz opracowanie raportu III z realizacji etapu III.

Wzory kwestionariuszy do badań ankietowych w gospodarstwach domowych

ETAP IV – Wykonanie badań i pomiarów ruchu

oraz opracowanie raportu IV z realizacji etapu IV.

ETAP IV - Wykonanie badań i pomiarów ruchu oraz opracowanie raportu IV z realizacji etapu IV.
  • Badania ankietowe w gospodarstwach domowych,
  • Badania natężenia ruch pojazdów, rowerzystów oraz pieszych,
  • Badania absorbcji i generacji ruchu przez centrach handlowe,
  • Badania liczby użytkowników transportu zbiorowego,
  • Badania liczby użytkowników stacji, dworców kolejowych i autobusowych,
  • Badania ruchu pojazdów przewożących towary,
  • Ankiety uzupełniające na dworcach kolejowych, centrach handlowych, uczelniach wyższych, przedsiębiorstwach, biurach oraz urzędach

ETAP V – Opracowanie wyników badań ankietowych

i pomiarów natężenia ruchu (w tym opracowania tzw. krzywych oporu, rozkładów długości podróży i macierzy przemieszczeń oraz danych służących aktualizacji modelu ruchu) oraz opracowanie raportu V z realizacji etapu V).

ETAP VI - Opracowanie raportu końcowego

z realizacji etapów I, II, III, IV i V.